ייעוץ פנסיוני – BusinessPedia Feedback Form

ייעוץ פנסיוני

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ייעוץ פנסיוני הינו תחום העוסק במתן ייעוץ פנסיוני ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו. יועץ פנסיוני הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני. לקוח של יועץ פנסיוני הוא יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח.

החוק קובע כי "לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון." "יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני, או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור."

[עריכה] חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני

"בעל רישיון יתאים את ייעוץ הפנסיוני...שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוףהמוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

(א) לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים; "נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), את התאמת החסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני"

"יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או עבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה: "שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח...עמלת הפצה הנגבית מחברה מנהלת שלה זיקה למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות (1) עד (3) ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר