פירוק חברה – BusinessPedia Feedback Form

פירוק חברה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פירוק חברה הוא הדרך בו ניתן לסגור חברה בע"מ. על מנת לסגור חברה, חייבים להביא אותה לפירוק וחיסול ואין אפשרות להקפיא חברה. תהליך פירוק חברה ארוך ומורכב יותר מסגירת עסק של עצמאי.

תוכן עניינים

[עריכה] דרכים לפירוק חברה

פירוק חברה יעשה באחת משלוש הדרכים הבאות:

 1. פירוק מרצון על ידי בעלי המניות או על ידי הנושים של החברה.
 2. פירוק בידי בית משפט.
 3. פירוק בפיקוח בית משפט.

[עריכה] פירוק חברה מרצון

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת מדרכים אלה:

 1. תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.
 2. החברה קבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון.
 3. החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חובותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק. פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל.

[עריכה] מסלולים לפירוק חברה מרצון

[עריכה] פירוק מרצון על-ידי בעלי המניות

סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות:

 1. ההליך נפתח עם הגשת תצהיר כושר פרעון לרשם החברות על ידי רוב הדירקטורים הכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק. עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטטוס של "חברה לקראת פירוק" מתאריך שנתקבל התצהיר במשרדי הרשם.
 2. עם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.
 3. כינוס אסיפת החברה – בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה החברה החלטת ויתור על הודעה של 21 יום מראש – התואמת את תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.
 4. יש להמציא לרשם החברות פרוטוקול של האסיפה שבו יצויין תאריך ההחלטה לפרק את החברה, שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של המפרק. וכן להמציא אישור המפרק על קבלת מינויו.
 5. הודעת המפרק על מינויו תוגש לרשם החברות בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.
 6. החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ועל מינוי מפרק לחברה תפורסם ב"רשומות" בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.
 7. עם רישום מינוי המפרק במרשם רשם החברות, יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי.
 8. קיבל רשם החברות את דו"ח המפרק ואת ההודעות לפי סעיף 338, ירשום אותם הרשם מיד וכתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח, תיחשב החברה כמחוסלת "סופית".

[עריכה] פירוק חברה מרצון על-ידי נושים

סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי נושים של החברה:

 1. משלוח הזמנות לאסיפה כללית.
 2. משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.
 3. פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.
 4. כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.
 5. הודעת החברה או המפרק בהתאם לפקודת החברות.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר