מס – BusinessPedia Feedback Form

מס

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

מס ערך מוסף
מס קניה
מס מעסיקים
מכס
מס חברות
מדרגות מס

מס (באנגלית: Tax) מוגדר כתשלום המוטל דרך כפיה על ידי רשות ציבורית וזאת בהינתן שהתשלום אינו מוחזר למשלם והמשלם אינו מקבל תמורה ישירה בעד כספו, התשלום נועד לרשות ציבורית ונעשה בידי המשלם למטרות כלליות. ההכנסה העיקרית של הממשלה היא ממיסים. בשנת 2007 הסתכמו הכנסות הממשלה ממיסים וקנסות בסך 190.8 מליארד ש"ח.

תוכן עניינים

[עריכה] מטרות המיסוי

להטלת מסים מסוגים שונים קיימות מספר מטרות:

[עריכה] צורך פיסקלי

על מנת לממן את פעילותה מטילה הממשלה מיסים, וכך מממנת את ההוצאות הממשלתיות הנכללות בתקציב המדינה - ביטחון, בריאות, חינוך, כבישים וכיוצ"ב. צורך זה מאפיין את המיסים הישירים ואת המיסים העקיפים.

[עריכה] חלוקת ההכנסות

למערכת המס תפקיד נכבד בהקצאה מחודשת של המקורות שנגבים מהציבור. כך למשל הטלת מס פרוגרסיבי גורמת לחלוקה שיוויונית יותר של ההכנסה בידי הציבור בדרך כלל יש לייחס מטרה זו למסים המוטלים על ההכנסה, המשמשים לחלוקה מחודשת של העושר. מדד ג'יני, המודד את אי-השיוויון במשק, מצביע על העובדה שאי השיוויון במשק במונחים של ההכנסה ברוטו, קרי לפני הגבייה של המס על ההכנסה, גבוה בהרבה מאי השיוויון במשק במונחים של ההכנסה נטו, קרי לאחר הגבייה של המס על ההכנסה.

[עריכה] מתן תמריצים שליליים או חיוביים

ניתן לעודד מטרות שנקבעו על ידי מדיניות הממשלה על ידי קביעת שיעורי מס שונים ישירים או עקיפים. המדינה יכולה להתערב ולקבוע תמריץ שלילי או חיובי בהתאם ליעדים שקבעה לעצמה. תמריצים אלה עשויים להשפיע על התנהגות הצרכנים. זאת ועוד, לעיתים הממשלה תטיל מס על מוצר הגורם נזק לסביבה על-מנת להקטין את השימוש במוצר. דוגמא לכך היא הטלת מס על סיגריות, מס שנועד בין היתר להקטין את צריכת הסיגריות על ידי האוכלוסיה ובכך להגן על האוכלוסיה מפני הנזק המוכח שנגרם מעישון פאסיבי או אקטיבי.

קיימת אפשרות להשתמש גם בתמריצי מס על ידי שימוש במסים ישירים, לעידוד מטרות שנקבעו בחוק. כך, למשל, ניתן לתת הטבה במס הכנסה לישובי קו עימות: הטבה במס בגין השקעות באיזורים או בענפים מסויימים, וכן הלאה.

[עריכה] הגנה על הייצור המקומי

מכס או היטל מהווים מסים המוטלים אך ורק על היבוא. מכאן, שהשימוש במכסים ו/או היטלים נועד להגן על היצרן המקומי מפני תחרות מחו"ל. כעיקרון, כל הגנה על היצור המקומי משמעותה העברה של משאבים מהצרכנים ליצרנים המקומיים.

עדיין ישנם מקרים בהם מעוניינת המדינה להגן על התעשייה המקומית מסיבות שונות ובכלל זה שיקולים כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים וגיאוגרפיים. כך, למשל הרצון לשמר חקלאות בהיקף מסויים הינה מטרה לגיטימית של הממשלה. אולם, יש לוודא כי מדובר בהגנה מידתית המאזנת בין היקף יצור מקומי מסויים לבין תחרות מחו"ל המעודדת התייעלות והפחתת מחירים.

יש לציין כי לעיתים מוטלים היטלים שנועדו להגן על התעשייה המקומית מפני תחרות לא הוגנת, כלומר תחרות המסתייעת במדיניות אגרסיבית 'טורפנית' של יבואן מסויים שכל מטרתה היא לפגוע באופן לא לגיטימי בתעשיה המקומית. במקרה זה, יש להניח כי התעלמות מהתנהגות זו עלולה להביא לסגירה של התעשיה המקומית ומכאן להעלאת מחירי היבוא לאחר מכן.

[עריכה] סוגים שונים של מיסוי

מס יכול להיות מוטל במספר צורות, כאשר השאיפה של קובעי המדיניות היא לשים דגש על פרוגרסיביות של מערבת המס ככלי לחלוקה מחדש של המשאבים. כך, למשל קטן מדד אי השיוויון (מדד ג'יני), כאשר משווים את התחלקות ההכנסות ברוטו וכאשר משווים את התחלקות ההכנסות נטו.

קיימים סוגים שונים של מיסים:

[עריכה] מס פרוגרסיבי מול מס רגרסיבי

  • מס פרוגרסיבי הינו מס ששיעורו עולה עם העלייה ברמת ההכנסה. כך למשל מס הכנסה על יחיד בו שיעור המס השולי הולך וגדל על-פי מדרגות המס שנקבעו בחוק. אגרת רישוי שנתית בה מחוייב כל בעל רכב, אף היא פרוגרסיבית שכן גובהה נקבע לפי מחיר הרכב: ככל שהמחיר גבוה יותר כך גדלה אגרת הרישוי.
  • מס רגרסיבי הינו מס ששיעורו הולך ויורד עם העליה במחיר המוצר או ההכנסה. בפועל, אין מס על הכנסה כלשהי שהולך ופוחת עם הגידול בהכנסה. בתחום מיסי ההוצאה ישנם מספר מסים שעונים להגדרה זו: מכס קצוב בש"ח ליחידה הינו מס רגרסיבי שכן בהשוואה בין מוצר זול למוצר יקר נגלה ששיעור המס בפועל על המוצר היקר גבוה בהשוואה לשיעור המס על המוצר הזול. מיסוי על סיגריות, מהווה בחלקו מס רגרסיבי, שכן הוא מוטל כתמהיל בין מס קצוב למס אחוזי: מכיון שכך ככל שהמחיר גבוה יותר, נטל המס הולך ופוחת. ההיגיון טמון בכך שאין כל הבדל במידת הנזק בין סיגריות זולות ליקרות, ומכיון שכך יש לקבוע מס מינימלי על חפיסת סיגריות ללא קשר למחיר החפיסה.

ישנם מסים שתוצאת הטלתם היא רגרסיביות של מערכת המס. כך, למשל מיסי קניה מוטלים אמנם בשיעור קבוע מה שמכניס יותר מס ככל שהמחיר עולה, אולם עדיין העובדה היא שככל שהעשירון גבוה יותר כך קטנה ההוצאה היחסית על צריכה החייבת במס קניה. מכאן שנטל המס על מוצרי חשמל חייבים במס קניה מכלל ההכנסה הולך ופוחת עם העליה בעשירונים. כך, למרות שמע"מ הינו מס ניטרלי שכן הוא איננו משנה את המחירים היחסיים, מדובר במס שנוטה לרגרסיביות לאור משקל ההוצאה הגבוה על צריכה בעשירונים הנמוכים.

[עריכה] מס יחסי

מס המוטל בשיעור קבוע ללא קשר לגובה ההכנסה נקרא מס יחסי. לדוגמא, מס חברות מוטל בשיעור קבוע. מרבית שיעורי מס הקניה ושיעור מס ערך מוסף קבועים אף הם ללא כל קשר לגובה ההוצאה. בכך, נשמר עיקרון אחידות ופשטות מערכת המס. עצם העובדה שהמס מוטל כאחוז מהמחיר מייצר סוג מסויים של פרוגרסיביות שכן התשלום הולך ועולה במקביל ובקו ישר לגידול בערך המוצר.

[עריכה] מס שולי

המס על הכנסה חייבת נקבע עפ"י מדרגות המס. כך, נקבע סכום שעד אליו יש לשלם מס בשיעור נתון, ההולך ועולה עם עלית ההכנסה החייבת. מכאן ששיעור המס השולי איננו המס הממוצע שמשלם בסופו של דבר הלקוח, אלא שיעור המס בכל מדרגה ומדרגה, על תוספת ההכנסה בהשוואה למדרגת המס האחרונה.

[עריכה] סוגים שונים של נישומים

קיימים שני סוגים של נישומים, משלמי מס:

  1. שכיר - המס עבורו משולם באמצעות המעביד ישירות למס הכנסה מידי חודש. צורת תשלום זו נקראת ניכוי מס במקור.
  2. עצמאי וחברה בע"מ - המס משולם בדרך כלל מידי חודש בדרך של מקדמות מס וניכוי מס במקור ולאחר תום השנה מוגש דו"ח שנתי לפיו מחושב יתרת המס הסופית לתשלום או להחזר.

גם מי שאינו חייב בהגשת דו"ח רשאי להגיש דו"ח שנתי על מנת לקבל החזר מס, אם שילם יותר מהמגיע על פי חוק.

[עריכה] דרכי הגבייה של המס

מס הכנסה נגבה בכמה דרכים, ובהן ניכוי מס במקור (לשכירים ועצמאים) ותשלום מקדמות (לעצמאים).

[עריכה] ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור משמעותו ניכוי של סכום המס שחייב בו הנישום בידי המעביד , או מי שמשלם את הכנסת הנישום. סכומים שנוכו במקור מההכנסה הם תשלום על חשבון המס שעל הנישום לשלם.

[עריכה] תשלום מקדמות מס

שיטת הגביה לגבי עצמאים שונה משיטת הגביה לגבי שכירים. הסיבה לכך שהנישום העצמאי אינו יכול לדעת מה תהיה הכנסתו השנתית אלא רק בתום שנת המס. לכן הוא משלם מקדמות על חשבון המס השנתי. ואילו הנישום השכיר, מעבידו המשלם לו את השכר מנכה משכרו את המס המועבר לרשויות המס.

המקדמות הן תשלום חודשי או דו -חודשי המשולמות ע"י עצמאים וחברות על חשבון המס המגיע לאותה שנת מס. סכום המקדמות מבוסס על המס בו חויב הנישום בשומה הסופית האחרונה שנערכה לו, או לפי המס שנערך לפי

[עריכה] החזר מס

נישום זכאי לקבל החזר מס במידה וניכו לו סכומים הגבוהים מחבות המס האמיתית. לסכום ההחזר יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מסוף שנת המס ועד ליום תשלום ההחזר. לעומת זאת, אם יתברר שעל הנישום לשלם תוספת על המס ששילם, אזי הנישום יחויב בהפרש בתוספת הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד ליום התשלום.

[עריכה] מנגנונים לערעור על פעולות מינהל המס

המס הוא תשלום שהאזרח חייב לשלמו ורשויות המס משתדלות לגבותו בדרכי נועם. יחד עם זאת, אין מנוס מחילוקי דעות העולים לעיתים בין הנישום לבין רשות המס. במידה והאזרח חולק על רשות המיסים, זכאי האזרח להביא את עמדתו בפני מספר גופים וביניהם: הרשות המינהלית האחראית לגבית מס, ועדות ציבוריות, בתי דין מיוחדים ובתי משפט לערכאותיהם.

העמדת סעד נאות לרשותם של משלמי המסים החולקים על סכום המס שנקבע נועדה להבטיח יחסים תקינים בין רשויות המס לבין משלמי המיסים ולמנוע הרגשה של קיפוח, מוצדקת אם לא.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר