טופס 1301 – BusinessPedia Feedback Form

טופס 1301

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף דו"ח שנתי)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

הצהרת הון

הורדות
מאמרים ברשת

דין וחשבון שנתי (באנגלית: Annual Report) על הכנסותיו של יחיד מוגש באמצעות טופס 1301. הטופס מתאים לכל אוכלוסיית הנישומים. מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו יכלול בדוח גם דיווח על הכנסות פטורות ממס. שכירים רשאים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם ולבקש החזר מס על גבי טופס ‎135.

עובד שכיר יעזר בעת מילוי טופס 1301 בנתונים שבטופס 106 שקיבל מהמעסיק ויצרף את טופס 106, בעת הגשת טופס 1301 למס הכנסה.

תוכן עניינים

[עריכה] מרכיבי הדו"ח השנתי

טופס הדין וחשבון השנתי מורכב מ 14- חלקים, כמפורט להלן. יש למלאו על כל חלקיו ולציין את כל הפרטים הדרושים: חלק א' - פרטים כלליים. חלק ב' - פרטים אישיים. חלק ג' - הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים. חלק ד' - הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים. חלק ה' - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים(שאינן מיגיעה אישית).

[עריכה] חייבים בהגשת דוח שנתי

חייב בהגשת דוח שנתי כל אדם שפקיד שומה דרש זאת ממנו. בנוסף חייבים בהגשת דוח שנתי:

 • אשה נשואה שהצהירה כי תדווח על הכנסותיה בדוח שנתי נפרד מבעלה ובעלה לא כלל בשל כך את הכנסותיה בדוח השנתי שלו. דוח נפרד אין משמעותו עריכת שומה נפרדת לאשה הנשואה.
 • יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
 • חבר בני-אדם שהיתה לו הכנסה (מחזור) בשנת המס.
 • תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בישראל.
 • מי שהיה חייב להגיש דוח שנתי בשנת המס הקודמת.
 • מוסד ציבורי (כהגדרתו בפקודת המס).
 • ארגון מקצועי (כהגדרתו בפקודת המס).

[עריכה] פטורים מהגשת דוח שנתי

 • יחיד תושב ישראל יהיה פטור מחובת הגשת הדוח על ההכנסה אם נתקיימו לגביו כל אלה:
 • כל הכנסותיו היו מ"משכורת", "דמי שכירות" ו"הכנסה נוספת" (או מצירוף של אלה).

לעניין זה: משכורת – הכנסת עבודה, קיצבה, וכן מענק פרישה או מוות וסכום המתקבל עקב היוון קצבה החייבים במס.

דמי שכירות – הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של 10% מההכנסה ברוטו בהתאם לסעיף 122 לפקודה.

הכנסה נוספת –

 1. הכנסה שממנה נוכה מס במקור (כגון – ריבית, דיבידנד, שכר סופרים, בוחנים, מרצים, שירותי משרד, עמלות ביטוח וכדומה).
 2. הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל, ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס. ובלבד שאינה הכנסה מעסק או ממשלח-יד או מעבודה.
 3. הכנסה ממכירת נייר ערך זר, שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה. ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר אינו עולה על הסכום שנקבע בפקודה (55,000 ש"ח בשנת 2002).
 • סך הכנסותיו לא עלו על הסכום הקבוע בחוק

משכורת ודמי שכירות – בשנת המס 2002 530,000 ש"ח הכנסה נוספת – בשנת המס 2002 270,000 ש"ח


הפטור הנ"ל לא יחול על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

 • היחיד נדרש להגיש דוח על-ידי פקיד שומה.
 • היחיד היה חייב להגיש דוח מס בשנת המס הקודמת.
 • היחיד או בת זוגו הינם בעלי שליטה כמשמעותו בפקודה.
 • היחיד או בת זוגו אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס.
 • הכנסת אחד מבני הזוג כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה שלגביהם התיר הנציב חלוקת הכנסות לשנים הבאים או שכללה שכר ספורטאים.
 • היה ליחיד או לבת זוגו או לילדיו שטרם מלאו להם 18 "נכס חוץ" או שהם בעלי חשבון "בתאגיד חוץ בנקאי".

[עריכה] מועד הדיווח

 • המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף מאזן ודוח רווח והפסד – יגיש את הדוח השנתי עד ליום 31 במאי בשנה עבור שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר.
 • עובד שכיר ואדם המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות של בסיס מזומן – יגיש דוח שנתי עד ליום 30 באפריל עבור שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר. לרוב, מס הכנסה נותנים דחייה אוטומטית להגשה. המועד האחרון להגשת הדוח לשנת 2007 הוא ה-29 במאי 2008. מייצגים (רואי חשבון ויועצי מס) מקבלים ארכה נוספת עבור לקוחותיהם.
 • מי שנקבע לו תקופת שומה מיוחדת – יגיש את הדוח השנתי תוך 4 חודשים או תוך 5 חודשים, לפי העניין, מתום התקופה המיוחדת.

[עריכה] סיוע במילוי הדו"ח השנתי

רשות המסים מעמידה לרשות האזרחים בחודשים מרץ ואפריל שירותי הדרכה וסיוע במילוי הדוח השנתי.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר